Onze webwinkel maakt gebruik van cookies om u een betere ervaring te bieden en we raden u aan uw navigatie te gebruiken.

cancel

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebieden

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van de verkoop van producten ( hierna de "Producten") via de internet website Jollysox (beschikbaar op het adres www.jollysox.eu – hierna genoemd de "Website") op het Belgisch, Nederlands en Luxemburgs grondgebied. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van Producten uitgevoerd op de Website.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds de N.V. naar Belgisch recht Fabulous Socks Sprl., ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0837.563.227 (BTW BE0837.563.227), met maatschappelijke zetel te Sint-Lambrecht Woluwe, 1200, 9, Pontonnierstraat, hierna genoemd de "Verkoper", en anderzijds de persoon die de Website wenst te raadplegen en er een aankoop op wenst uit te voeren, hierna genoemd de "Gebruiker". De Gebruiker en de Verkoper worden hierna samen de "Partijen" genoemd.

De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst zullen worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Website.

1.3. Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Website (hierna genoemd de "Bestelling") veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handgeschreven handtekening (vanwege de Gebruiker). Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bekrachtiging van de bestelbon, zoals nader bepaald in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, een elektronische handtekening uitmaakt die tussen de Partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en die de totaliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

1.4. De Algemene Voorwaarden betreffen ten exclusieve titel slechts de Gebruikers, natuurlijke personen die geen handelaars zijn. De Gebruiker die een Product op de Website wenst te kopen, verklaart volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die door de Wet onbekwaam is verklaard in de zin artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan in geen geval aankopen op de Website, of moet dit doen door de tussenkomst en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger, geïdentificeerd overeenkomstig artikel 2 van huidige Algemene Voorwaarden. Deze wettelijke vertegenwoordiger is gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven.

Artikel 2 – Opening van een Jollysox account

2.1. Om Producten op de Website te kunnen kopen, dient de Gebruiker vooraf en op geldige wijze een persoonlijke Jollysox account aan te maken (hierna, het "Gebruikersaccount") door op de link "mijn account aanmaken" te klikken en het formulier in te vullen.

Na ontvangst van de aanvraag tot het aanmaken van een Gebruikersaccount, verstuurt Jollysox een bevestigingsemail naar de Gebruiker, die de toegangscode van de Gebruiker tot zijn Gebruikersaccount bevat.

2.2. De toegangscodes zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af indien misbruik wordt gemaakt van de toegangscode van een Gebruiker.

2.3. Via zijn Gebruikersaccount, kan de Gebruiker, van zodra hij het wenst :

(i) de staat van zijn bestellingen opvolgen,

(ii) het bedrag en geldigheidsduur van zijn aankoopbonnen raadplegen,

(iii) zijn persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen.

Artikel 3 – Beschrijving en beschikbaarheid van Producten

3.1. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich met een beschrijving van hun essentiële kenmerken op de Website bevinden, op de welbepaalde dag en moment waarop de Site wordt geraadpleegd door de Gebruiker en binnen de perken van de beschikbare stock. De Verkoper zal alle redelijke middelen aanwenden om de beschikbaarheid van Producten in "real time" weer te geven op de Website maar kan niet aansprakelijk worden gehouden om een Bestelling van een Gebruiker te voldoen indien een Product niet meer beschikbaar zou zijn. In geval van onbeschikbaarheid van één van de bestelde Producten, zal de Gebruiker hierover ingelicht worden en zal hij de mogelijkheid hebben om ofwel zijn Bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn Bestelling terugbetaald zal krijgen indien hij reeds de betaling had uitgevoerd.

3.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de Producten toelichten, maken geen deel uit van het contractueel toepassingsgebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten een verkeerd kenmerk weergaven, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

Artikel 4 – Aankoopprijs en kosten voor de voorbereiding en voor de levering

4.1 Aankoopprijs van een Product

De prijs van elk Product wordt weergegeven op de Website ( hierna de “Aankoopprijs”) in Euro, BTW inbegrepen. Deze prijs geldt in België, Frankrijk en Luxemburg en behelst niet de kosten van de voorbereiding en van de levering, die eveneens ten laste van de Gebruiker zijn, noch de vermindering door elke korting of aankoopbon aan de Gebruiker ten persoonlijke titel toegekend.

4.2. Voorbereidings- en leveringskosten

Bij de Bestelling verbinden de Gebruikers zich ertoe om, buiten de Aankoopprijs van de bestelde producten, eveneens de kosten voor de voorbereiding en de levering (hierna de “Kosten”) te betalen. Deze Kosten variëren in functie van het type en de hoeveelheid van de bestelde Producten, en van de gekozen leveringswijze, en zijn BTW inclusief. De Gebruiker kan het bedrag van deze Kosten raadplegen op de Website door te klikken op "Winkelwagentje", waar een berekening van het totaal bedrag wordt weergegeven dat overeenstemt met de Aankoopprijs van de Producten en met de Kosten. De Vennootschap houdt zich het recht voor het bedrag van de Kosten op elk moment te wijzigen, maar de Kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de Bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheden.

Artikel 5 – Bestellingsmodaliteiten

5.1. Om een Bestelling te plaatsen, dient de Gebruiker zich in te loggen op zijn Gebruikersaccount en het bestelformulier in te vullen dat op de Website beschikbaar is. Hij zal er met name alle inlichtingen vermelden die noodzakelijk zijn om hem te identificeren, en in het bijzonder zijn naam, voornaam en leveringsadres. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens.

Na invulling van het bestelformulier, wordt de Gebruiker verzocht de bestelling af te sluiten door op "Bestelling Plaatsen" te klikken, waarbij de Gebruiker huidige Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt, zijn Bestelling definitief bevestigt en zich ertoe verbindt het gehele verschuldigde bedrag te betalen, zijnde de Aankoopprijs, te vermeerderen met de Kosten, onder aftrek van eventuele aankoopbonnen.

5.2. De Verkoper zal elke Bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de Gebruiker binnen de 24 uur na Bestelling en dit naar het door de Gebruiker opgegeven adres bij het openen van zijn Gebruikersaccount (hierna "Bestellingsbevestiging"). De Bestellingsbevestiging zal onder meer melding maken van de gegevens van de Verkoper, de datum van de Bestelling, het bestelde Product, de Aankoopprijs vermeerderd met de Kosten, het leveringsadres en –modaliteiten, de modaliteiten het recht op herroeping (zoals voorzien in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden) en de gegevens van de klachtendienst en de dienst na verkoop.

De door de Verkoper opgeslagen gegevens, evenals de Bestellingsbevestiging vormen het bewijs van de contractuele relaties tussen de Partijen.

5.3. De Verkoper houdt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van :

(i) een bestaand geschil met de Gebruiker,

(ii) de gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling of

(iii) een weigering van de toestemming vanwege de bankinstellingen van de betaling met kredietkaart.

In dat geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper in geen geval in het gedrang komen.

Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten

De betaling van aankopen geschiedt ofwel door middel van een kredietkaart van het type Visa, Mastercard of American Express, ofwel door middel van Bankcontact, ofwel via Paypal. Bij de bevestiging van de Bestelling, kiest de Gebruiker één van de voorgestelde betalingswijzen.

De Gebruiker geeft de naam op die op zijn kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afhouding plaatsvinden na de facturatie van de Bestelling, en dit volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. De Verkoper zal geen betaling door middel van kredietkaart aanvaarden voor een bedrag groter dan vijf honderd (500) euro per bestelling.

Het (de) bestelde Product(en) blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de Aankoopprijs en de Kosten die bij de Bestelling werden aangegeven.

Artikel 7- Levering

Bij de levering wordt een verkoopsfactuur overhandigd aan de Gebruiker.

Bij de bevestiging van de Bestelling, heeft de Gebruiker de keuze tussen verschillende leveringswijzen, ofwel een levering aan een bepaald adres bij DPD (woonstplaats, arbeidsplaats of andere), ofwel een levering op één van de afhaalpunten van de vennootschap Mondial Relay.

Indien de Gebruiker opteert voor de levering aan een bepaald adres, zal de Verkoper zich naar best vermogen inspannen opdat de Bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres. Het zal dan aan de Gebruiker toekomen om de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen. Indien de Gebruiker geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 3 weken vanaf de bevestiging van de Bestelling, of wanneer hij afwezig is tijdens deze nieuwe levering, zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper die vervolgens contact zal nemen met de Gebruiker teneinde de levering van de Bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Gebruiker worden geëist.

Indien de Gebruiker opteert voor een levering op een Mondial Relay afhaalpunt, zal de Verkoper zich naar best vermogen inspannen opdat de Bestelling naar de gekozen plaats wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling. De Gebruiker zal op de hoogte worden gebracht van de beschikbaarheid van zijn pakje(s) op het Mondial Relay afhaalpunt via het bij de bevestiging van de Bestelling gekozen communicatiemiddel (e-mail, sms of telefoon). De Gebruiker beschikt vervolgens over een termijn van 14 dagen om zijn pakje af te halen op het Mondial Relay afhaalpunt en dit met zijn identiteitskaart. Na deze termijn zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper die contact zal opnemen met de Gebruiker om de levering van de Bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Gebruiker worden geëist.

7.2. De overdracht van risico op de Gebruiker geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door de Gebruiker gekozen leveringswijze, d.w.z. ofwel aan het gekozen leveringadres, ofwel op een Mondial Relay afhaalpunt. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de bezorger of door de vennootschap Mondial Relay, levert het bewijs van terbeschikkingstelling.

7.3. Het komt de Gebruiker toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren indien het zou kunnen geopend zijn geweest of indien het klaarblijkelijk sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten aangaande de levering van de Producten dienen rechtstreeks aan de bezorger te worden gericht via aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van de Producten, met een kopie aan de Verkoper.

Artikel 8 – Herroepinsgrecht en retourmodaliteiten

8.1. Indien een van de op de Website aangekochte artikelen niet geschikt is voor de Gebruiker, dan beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, om af te zien van zijn aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Binnen deze termijn moet de Gebruiker aan de Verkoper zijn voornemen meedelen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht door zijn bestellingen te bereiken onder de rubriek "Bestellingen", en in de raadplegingpagina van de details te klikken op "Een retour aanvragen" om een retourcode te verkrijgen en de retourbon af te drukken.

De Gebruiker zal per e-mail, op het adres dat hij heeft opgegeven bij de opening van zijn Gebruikersaccount, een retourcode ontvangen die hij zal moeten invullen op de retourbon beschikbaar onder de rubriek "Bestellingen", vertrekkende van de pagina die de gedetailleerde gegevens van de Bestelling weergeeft. Deze retourbon moet hij invullen, ondertekenen en bij het pakje dat hij terugstuurt insluiten.

Te tellen vanaf het door de Gebruiker uitgedrukte voornemen om het geheel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden aan de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Gebruiker ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal hij moeten overgaan tot betaling van zijn Bestelling.

8.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres – behalve in geval van andersluidende instructies meegedeeld aan de Gebruiker – en met elk transportmiddel ook gekozen door de Gebruiker, waarvan hij het bewijs van verzending moet bewaren: Fabulous Socks Sprl, Pontonnierstraat 9, B-1200 Brussel (Belgïe).

De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Gebruiker.

Om een retour te verzenden, kan de Gebruiker eveneens het pakje gratis inleveren bij een afhaalpunt van Mondial Relay en het bewijs van neerlegging verkrijgen van het Mondial Relay afhaalpunt.

8.3. In het geval dat de Gebruiker zijn herroepingrecht uitoefent volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt de Verkoper er zich toe hem de Aankoopprijs terug te storten indien deze reeds betaald werd, en dit ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de kennisgeving door de Gebruiker van zijn wil om gebruik te maken van het herroepingsrecht conform artikel 8.1. hierboven. De Gebruiker zal alle retourkosten van het Product ten laste nemen.

Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:

Indien de Gebruiker zijn Bestelling betaald heeft door middel van kredietkaart, zal na het nakijken van de teruggezonden artikelen, een credit worden uitgevoerd op de kredietkaart die de Gebruiker gebruikt heeft om de Aankoopprijs te betalen van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de Bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Gebruiker zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Gebruiker zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij heeft vermeld op de retourbon. Bij gebreke aan een geldig rekeningnummer op de retourbon, zal de terugbetaling door de Verkoper kunnen worden uitgevoerd onder de vorm van een aankoopbon, bruikbaar op de Website.

8.4. De Gebruiker zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten klaarblijkelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een duurzaam gebruik (meer dan enkele minuten), werden beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. De Producten dienen verplicht goed beschermd te worden teruggestuurd met het bewakingsetiket ("handtag") nog op de Producten, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat van wederverkoop (niet door de cliënt beschadigd, gehavend of vuil gemaakt), samen met alle mogelijke toebehoren, gebruiksaanwijzingen en documentatie. Dit naar het hierboven genoemd adres, samen met de originele verkoopsfactuur, waarvan de Gebruiker een kopie behoudt. Bij gebreke hieraan, zullen de Producten niet kunnen worden teruggenomen. Kunnen eveneens niet worden teruggenomen, de pakjes waarbij geen enkel ingesloten element toelaat de verzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres). De teruggezonden artikelen die niet kunnen worden aanvaard blijven op het adres van de Verkoper ter beschikking van de Gebruiker die ertoe gehouden is ze terug te nemen en ze te betalen. In geval van abnormale terugzendingen of in geval van misbruik, houdt de Vennootschap zich het recht voor een latere Bestelling te weigeren.

Artikel 9 – Wettelijke garantie

9.1. De Gebruiker geniet van de wettelijke garantie van de artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor elk gebrek aan overeenstemming van zijn artikel bestaande op het tijdstip van levering, indien de consument het gebrek niet kende of er niet redelijkerwijs diende te kennen op het moment van afsluiten van de overeenkomst en indien het zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In dat geval kan de Gebruiker ofwel de vervanging van het betreffende artikel eisen, zonder kosten, binnen een redelijke termijn en binnen de perken van de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, ofwel kan hij een passende vermindering van de Aankoopprijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. De Gebruiker zal echter niet de ontbinding kunnen eisen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe aard is. Eventueel zal er eveneens rekening worden gehouden met de slijtage die voortvloeit uit het gebruik van het artikel door de Gebruiker sinds de levering.

9.2. De Gebruiker dient de Verkoper schriftelijk in te lichten van zijn voornemen om beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen de twee maanden volgend op de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld.

De retourkosten van het niet-overeenstemmende artikel zullen gedragen worden door de Verkoper voor zover de retour plaatsvindt hetzij via een Mondial Relay afhaalpunt, hetzij via de postdiensten vanaf België. Deze retourkosten kunnen worden gecrediteerd door middel van een aankoopbon, in mindering te brengen op een volgende bestelling, of kunnen deel uitmaken van een eventuele terugbetaling.

9.3. De garantie is niet van toepassing op:

(i) normale slijtage van sommige artikelen;

(ii) gebreken en beschadigingen veroorzaakt door de fout van de Gebruiker.

Voor elk verzoek tot informatie of voor elke vraag kan de Gebruiker contact opnemen met de Dienst Gebruikersbetrekkingen van de Verkoper via een contactformulier, door naar de Website te gaan en door "Een van mijn producten is gebrekkig, wat moet ik doen?" te selecteren onder de rubriek "Contact".

Artikel 10. – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

10.1 De Verkoper verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Gebruikers, die zij hem op de Website hebben meegedeeld. Hij verbindt er zich toe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken en verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatie e-mails, zowel als in het kader van de verpersoonlijking van de website in functie van de vastgestelde voorkeuren van de Gebruikers.

10.2. De Verkoper verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en verhuurt de inlichtingen aangaande zijn Gebruikers niet aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de Verkoper zich ertoe vooraf de Gebruiker in te lichten ten einde hem toe te laten zijn recht op verzet uit te oefenen.

De Verkoper kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwensderden, met betrekking tot zijn Gebruikers, zijn verkopen, zijn uitwisselingsstructuren en zijn informatie op de Website, maar deze statistieken zullen geen enkele persoonsgegeven bevatten.

Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

10.3. Overeenkomstig de toepasselijke Europese en nationale wetgeving , kan de Gebruiker zijn toegangsrecht tot het gegevensbestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de sectie "Persoonlijke Gegevens" van de rubriek "Mijn Account". Hij kan zijn recht van verwijdering uitoefenen voor de hem betreffende inlichtingen door op de Website onder de rubriek "Contact", ”Ik wens mijn Jollysox account op te zeggen” te selecteren (door e-mail, naam, voornaam en postadres aan te geven), of per schrijven aan volgend adres: Fabulous Socks Sprl, Pontonnierstraat 9, B-1200 Brussel, België.

10.4. De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informatica bestand, opgeslagen op de harde schijf van de microcomputer van de Gebruiker. De cookie heeft tot doel een vorig bezoek van de Gebruiker of van elke andere bezoeker aan de Website te melden. Cookies worden onder meer door de Verkoper gebruikt om de dienst aangeboden aan de Gebruiker te verpersoonlijken. De Gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internet browser zo in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem wordt aangeboden door de Verkoper te verpersoonlijken.

10.5. Sommige webpagina’s van de Website kunnen soms elektronische afbeeldingen bevatten of “sjablonen” bevatten, die toelaten om het aantal bezoekers van de webpagina te tellen. Deze sjablonen kunnen worden gebruikt met zekere partners van de Verkoper, met name om de efficiëntie van een aantal handelingen te meten en te verbeteren. De verkregen inlichtingen via de sjablonen laten eenvoudigweg toe statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige pagina’s van de Website en dit ten einde de Gebruikers beter te dienen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelenverbintenissen aan, voor alle fasen van toegang tot de Website, van de Bestelling, tot de levering of tot latere diensten.

De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd.

In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper, volgens huidige Algemene Voorwaarden, niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan de betaalde of betaalbare bedragen bij de transactie die aan de oorsprong ligt van de voormelde aansprakelijkheid, wat ook de oorzaak of de vorm is van de vordering in kwestie.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Website, visueel of sonoor, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals door de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

De Gebruiker die ten persoonlijke titel over een Internet website beschikt en die op zijn eigen website voor persoonlijk gebruik een enkele link wenst te plaatsen die rechtstreeks naar de Website doorstuurt, moet verplicht de toelating hiervoor vragen aan de Verkoper. Het zal in dat geval niet gaan om een impliciete overeenkomst van toetreding. Daarentegen is elke hypertekst link die doorstuurt naar de Website via de techniek van framing of in-line of deep link formeel verboden. In alle gevallen zal elke link, zelfs stilzwijgend toegelaten, dienen te worden verwijderd op enkel verzoek van de Verkoper.

Artikel 13 – Contact en geschillenregeling

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de Gebruiker contact opnemen met de Verkoper via de contactformulieren die beschikbaar zijn in de afdeling Hulp & Contact van de Website van de Verkoper of via het adres contact@jollysox.eu .De Verkoper verbindt zich ertoe de Gebruiker een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.

Artikel 14 – Nietigheid en integraliteit

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of zodanig verklaard in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bepalingen hun kracht en draagwijdte.

De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan de Gebruiker, maken een contractueel geheel uit en maken de integraliteit uit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.

Artikel 15 – Bewijs

De informaticaregisters, bewaard in de informaticasystemen van de Verkoper en zijn partners binnen redelijke perken van veiligheid, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen die tussen Partijen hebben plaatsgevonden.

Artikel 16 – Wijziging

De Verkoper houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de Gebruikers meedelen via de Website.

Artikel 17 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

Huidige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zal worden gezocht naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebrek aan een minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel als enige bevoegd